ინდუსტრიული საშრობი დანადგარები

UT სერიის საშრობი მანქანები

Unimac-ს ამ სერიის საშრობი დანადგარები წარმოადგენენ ლიდერს ამ ტიპის მოწყობილო- ბებში, გამომდინარე მათი სიმძლავრის და ეფექტურობის მონაცემებით. ეს მყარი, გამძლე მანქანები საშუალებას იძლევა მივაღწიოთ ოპტიმალუტ ბალანს შრობის ტემპერატურას, შრობის პერიოდს, ჰაერის გამწოვ ნაკადსა და ცილინდრის მოცულობას შორის. ერთჯერადი ჩატვირთვის გრადაციაა 12- 78 კგ. ამ ტიპის დანადგარები არ საჭიროებენ სპეციალურ ფუნდამენტს დამაგრებისათვის.